Fomalhaut
Astrologický servis
(pozn.: Fomalhaut -a Piscis Austrinus- Červenavá hvězda v ústech jižní Ryby. Jméno pochází od Fum al Hut. Byla jednou ze čtyř královských hvězd Persie jako strážce jihu, ukazující zimní slunovrat. Silný vliv této stálice charakteru Merkura a Venuše. Pokud je na Ascendentu jde o úkol v tomto životě v povznesení se od hrubě materialistického ke spirituálnímu, zjemnit a oduševnit se.)

  Hlavní     Úvod     Horoskopy     Úvahy     Zvěrokruh     Planety     Aspekty  

Vážení,
nechci aby to znělo nadneseně, ale dovolte mi upřímné poblahopřání k tomu, že se takto snažíte rozšířit poznání své vlastní osoby. Smyslem a cílem této snahy o poznání sebe samého je prohloubení a obohacení života, stávat se tak spokojenějším a bohatším. Samozřejmě o některých svých vlastnostech a životních možnostech víte, ale věřím že se Vám také poodhalí další skutečnosti, které budete moci použít pro svůj osobní rozvoj v oblasti materiální i duchovní.
Nyní mi odpusťte malou odbočku kdy se pokusím Vám přiblížit tento vědní obor: ASTROLOGIE - nejznámější " tajná věda" s níž se téměř každý někdy setkal. Na stránkách novin, v tichu univerzitních studoven přitahuje astrologie pozornost zastánců stejně neinformovaných jako jejích odpůrců.
Co víme o původu astrologie? Téměř nic. Jen to, že k nám promlouvá od nepaměti, že je pravděpodobně stejně stará jako lidstvo samo. Tušíme, že v okamžiku, kdy se člověk napřímil, počinul jeho zrak na obloze a poprvé porovnal svoji pozemskou bídu s velkolepou vznešeností hvězdnatého nebe. Tehdy, v prvních záblescích rodícího se vědomí, v nejasném tušení neporušitelnosti kosmického řádu, navrženého bytostí neskonale lidštější než on sám, stvořil člověk bohy a astrologii. Od těch dob každá civilizace, každá kultura, která má vlastní kosmogonii a vlastní mýty, má také vlastní astrologii. Je známo, že se zrodila z lidské touhy po řádu a harmonii. Nebeské rytmy a cykly takovou harmonii a takový neúplatný řád každému, kdo má oči k vidění, každý den a každou noc, zjevují. Z tohoto hlediska není astrologie tajnou vědou. Je však vědou posvátnou. Na pozice okultismu a esoterismu ji zahnali ti, kteří ji hodlali a hodlají zneužít k ovládání "profánního davu". Zakazována, vysmívána a skrývána je astrologie většinou těmi kdo touží po moci. Z hlediska, které astrologii považuje za filosofii kosmického řádu a harmonie, by totiž mělo být ideálem, aby každý byl sám sobě astrologem. Horoskop jehož jste vlastníkem je založen na tradici astrologie egyptské, předoasijské, řecké, římské, judaistické a křesťanské. Proto ji můžeme nazvat astrologií atlantickou. Jejím jednotícím rámcem je tropický zvěrokruh /zodiak/, založený na poměru světla a tmy, vymezený rovnodennostmi a slunovraty, ztotožněný s průběhem ročních dob na severní polokouli. Dějiny této astrologie mohou být na stovkách stran, jde je ovšem shrnout do několika vět: Kodifikována řecko-římskými astrology, například Klaudiem Ptolemaiem ve 2. století našeho letopočtu, zachována arabskými učenci ve zmatcích prvního tisíciletí, zracionalizována evropskými učenci jako byl např. Regiomontanus v 15. století, obohacena novými prvky, postupy a technikami genii jako byl Johannes Kepler v první půli století sedmnáctého, znovuvzkříšena po tvrdém zásahu, který představoval objev moderních planet, anglickými astrology konce století minulého a začátku století našeho, zneuctěna německými astrology, kteří propadli kouzlu svého šíleného vůdce, vybavena dokonalou technikou a smířena s novými poznatky filozofie a psychologie je dnes připravena na novou kvalitativní změnu. Astrologie dosud informační se stává astrologií transformační. Ze symbolického jazyka, algebry života, se pomalu vynořuje alchymie osobnosti, nástroj lidského poznání, který má sloužit k přeměně osobnosti, k reintegraci člověka podle zásad filosofie kosmického řádu, podle pravidel nového věku Vodnáře, hodného člověka 21. století.
Znovu se omlouvám za tuto odbočku, kterou jsem udělal jen pro ozřejmění toho, že máte ve svém horoskopu hluboký a dokonalý nástroj svého poznání a záleží na každém jak hluboce je /informace v něm obsažené/ pro Vás potřebný.
Obdrželi jste sestavený obrazec nebeské oblohy pro místo a okamžik Vašeho zrození, který udává základní osudové dispozice vztahující se na jeho tělesné, duševní a duchovní kvality, označuje které okolnosti, záležitosti a vlivy se v životě uplatní a jak budou působit, zda příznivě nebo nepříznivě. Velice se mi líbí přirovnání tohoto obrazce k mapě, mapě konkrétního člověka /kterou také ve skutečnosti je/.
V této grafické podobě znázorňuje postavení nejdůležitějších těles naší sluneční soustavy v okamžiku Vašeho zrození. Vlevo tabulka pro planety a lunární uzel, vpravo pak tabulky astrologických sektorů zvaných hlavní osy horoskopu a domy. Tabulka vlevo dole určuje jak prvek -planeta je zabarvena čtyřmi prakvalitami /oheň, země, vzduch a voda/ a jaká je jejich dynamika /základní, pevná a proměnlivá popř. zda je hlavní, následná nebo padající/. Vpravo pak je tzv. " aspektárium" vyjadřující kvalitu napětí uvedených prvků. /zda napětí dané úhlem postavení k jinému prvku je harmonické, dobré, horší nebo vysloveně škodlivé/. Poznámky pod tabulkami jsou sloučené symbolické významy v podobě textu tradičního, dále stručného a posléze komentář -ukazují jak určitý symbol je usazen na důležitých místech Vašeho vlastního horoskopu a měl by charakterizovat Vaši určitou, velmi důležitou vlastnost.
Ve výkladové části horoskopu jsou popsány projevy planet ve zvířetníku /zodiaku/, v astrologických domech a ve svých vzájemných působeních -aspektech.
Vzhledem k tomu, že prvky jsou posuzovány jednotlivě můžou být svým obsahem zdánlivě protichůdné. Je to pochopitelné pokud si člověk uvědomí, že každý se vyznačuje do určité míry vlastnostmi, které mohou být ve vzájemném rozporu nebo protikladu. Celou osobnost však vytvářejí až v celkovém souhrnu a spolupůsobení. Také se přesvědčíte, že některé události se s odstupem času mohou jevit poněkud jinak než v okamžiku svého vzniku.
Budu velice rád, když se Vám podaří podchytit a prohloubit vše pozitivní, o čem Vás Váš horoskop zrození informuje. Vlivy a vlastnosti negativní se snažte odhalit , z čeho pramení, kde mají svůj počátek, potlačujte je a postupně ze svého života odstraňujte.
Děkuji Vám a přeji vše dobré.
Zpět