Fomalhaut
Astrologický servis
(pozn.: Fomalhaut -a Piscis Austrinus- Červenavá hvězda v ústech jižní Ryby. Jméno pochází od Fum al Hut. Byla jednou ze čtyř královských hvězd Persie jako strážce jihu, ukazující zimní slunovrat. Silný vliv této stálice charakteru Merkura a Venuše. Pokud je na Ascendentu jde o úkol v tomto životě v povznesení se od hrubě materialistického ke spirituálnímu, zjemnit a oduševnit se.)

  Hlavní     Úvod     Horoskopy     Úvahy     Zvěrokruh     Planety     Aspekty  

Dračí hlava:
Jde o abstraktní bod, v němž se protíná oběžná dráha Luny s ekliptikou. Vztahuje se k symbolice soužití s ostatními lidmi a ukazuje na kvality a potřeby, které je nutné rozvíjet (v tomto současném životě). Přesněji jde o Vaše současné nové vývojové možnosti na základě toho co jste vykonala v minulosti (ať v dobrém nebo ve špatném smyslu). Dračí hlava nemá svou symboliku jako planeta, jde o metafyzický prostor a svůj smysl nabyde tehdy, když se z člověka-jedince stane účastník většího celku, proto se nemůžete uzavírat do sebe, ale začít si uvědomovat co se skrze Vás, skrze Vaše bytí děje ve větším společenském celku.
Vertex:
Je doplňkovou osou v horoskopu zvanou Vertex-Antivertex (podobně jako osy Ascendent-Descendent, Immum Coeli-Medium Coeli) a hrot této osy Vertex naznačuje lidi, kteří náhodně vstupují do Vašeho života a jak je přijímáte do svého života (obráceně Antivertex naznačuje Vaše nejméně uvědomělé vlastnosti a hnutí mysli). Pro Vaše umístění Vertexu ve Vodnáři je základem přijetí nových známých v životě velká vstřícnost, jejich idealizace, Vaše dobrá invenčnost, ale i tápání a hledání. Čekáte od nich pro sebe radost, potěšení a hlavně chcete od nich aby se tvořivě vyjádřovali v životě (chcete toto vidět okolo sebe). Vše co je poznamenáno u bodu Vertex (viz níže) je charakterizováno rozpadem do čtyř prvků (země, oheň, voda, vzduch), takže Vaše snahy po vztazích vidím v popisu kabalistického písmena Samek: Samek je hieroglyf znázorňující šíp nebo kopí, ale na rozdíl od podobné symboliky u písmena Zajin, který má význam analogický, šíp nebo kopí u Samek tvoří pohyb kruhový, takže je toto písmeno převedeno k představě neproniknutelné hranice, v přeneseném smyslu k osudu a fatality (k nemožnosti dojít svého cíle a naplnění) a působí Vám přímo na Vaši vůli a jednání. Tato síla omezená drahou (silou aspektu kvadratury) se stává hmotou, která s sebou nese svojí tíhu, bolest a konečný rozpad. Vše co Vám k tomu chci říci, je aby jste si uvědomila, že čas, prostor a hmota uvězněné síly jsou z vyššího hlediska fikcí, ve které krouží veškerá osudovost, celý determinismus dobra a zla a která zplodila Vaše představy pomyslného utrpení.
Lilith:
V sektoru máte posazen fiktivní (abstraktní) bod zvaný Černá Luna jinak zvaná Lilith. Jde o druhé ohnisko měsíční dráhy (první ohnisko je Země), které se nachází v měsíčním apogeu. V mytologii žila Lilith v zahradě Eden, ještě než se tam objevil Adam, ona stvořila jeho ducha a byla mu rovna. Pak se vzbouřila proti spojení Adama a Evy, opustila tento pozemský Ráj, předtím se však spářila s hadem, a potom se sama proměnila v tohoto plaza, aby sehrála úlohu pokušitelského ďábla. Tyto symbolické alegorie a analogie s hadem jsou velice výmluvné, ve starých textech představovala Bohyni-Matku. Tato matka Ištar nebo Isis je tak často zobrazována s hadím ocasem. Zahrada Eden není to co čem Lilith touží, a proto raději volí peklo, není ochotna k sebemenšímu kompromisu. Tolik mytologická pohádka. Především však představuje absolutní touhu ega, ega posedlého vlastním sebeprosazováním. Je to žena pokušitelka, žena svůdnice, s tak tajemnou mocí, že je až ďábelská, jde o noční bytost, která mlčí, je mlčení samo, je tajemství, nůž. To z čeho muži musí mít věčný strach. Černá Luna je smyslnost (nikoli pohlavní pud, který je spjat s tvořivostí), lze ji chápat jako jeho pokles a degradaci, dále se toto místo jeví jako pověstné "černé ohnisko" všech okultistů a čarodějů, jako místo které je ve spojení s infernálním plánem a představuje karmu, lépe její nedoplatek či dluh, který musí být vyrovnán a splacen. Její snahou je zvrátit vývojový proces ve člověku, zvrátit ho pýchou, která plyne z toho že příslušný člověk je schopen se vyvinout v zcela nezávislou a samozřejmou individualitu, takže jeho pýchou narušené ego nakonec zničí svou duši a v celém důsledku se odřízne od nižší i vyšší kolektivity. Stane se (v důsledku téměř absolutního odmítnutí po vztahu) pouhým "středem bez obvodu", stejným abstraktním bodem jako je sama Černá Luna, stejnou individualitou dotlačenou do extrému, což je cíl přichystaný pro "černého kouzelníka". Vliv Lilith se velmi liší v mužském i ženském horoskopu. Místo kde se v jednotlivých horoskopech nachází je tedy pól absolutní jasnozřivosti, světla tak oslnivého, tak intenzivního, že ho lze odmítat i vidět. Lilith je tak tím pověstným "černým ohniskem" okultistů a jde o místo, které je ve spojení s "infernálním plánem", představuje pro každého karmický nedoplatek či dluh, který musí být vyrovnán a splacen.     Zpět

Sto pravidel výkladu dle Jana Kefera
Znamení zvířetníku:
1. Vliv zvířetníkových znamení se uplatní kvalitou planety nebo domu, jejichž postavení uvolňuje analogický vliv. Př. g je X. mundanním domem, odpovídající povolání, je-li ASC individuálního horoskopu v g , lze usuzovat, že v osudu se uplatní velkou měrou touha po úspěchu v povolání a toto vyplní všechen zájem. Je-li MC individuálního horoskopu ve b (mundánní analogie V.domu), lze soudit, že v ve věcech povolání bude velkou úlohu hrát erotika, zábavy, děti, školy, divadla apod. Bude-li VI.dům nemocí v g , usuzuje se na nemoce z povolání, atd.
2. Zvířetníková znamení je nutné chápat jako silová pole prostoru a planeta působí jen znamením ve kterém se nachází.
3. Planeta v 1.dekanu znamení působí více na osobnost a charakter, ve 2.dekanu na smysly, přání, hmotnou úroveň a ve 3.dekanu na vnitřní a duchovní složku člověka.
4. Planeta ve svém znamení působí ryzím zvířetníkovým vlivem. Jinak se mísí její vliv s vlivem vládce domu. Př. Venuše je ve ^ , tedy dispozitorem Venuše je Mars. Mars se může nacházet ve 12 znameních, tento fakt mění vliv a zabarvení Venuše a tím se dochází k finesám astrologického úsudku.
5. Znamení zvířetníku dobře ozářená zdůrazňují: ^ vedení, _ stálost, ` pohyb, a přijímání, b sebevědomí, c smysl pro podrobnosti, d soulad, e mysticismus, f svobodomyslnost, g služebnost, h idealizaci, i humanitu.
6. Znamení zvířetníku nepříznivě ozářená zdůrazňují: ^ ukvapenost, _ vzdor, ` prohnanost, a přílišnou citlivost, b pýchu, c pedantství, d drzost, e smyslnost, f vzpouru, g vyčerpání, h zmatek, i mravní slabost.
7. Zdůrazněná hlavní znamení poukazují na vývoj rozumu, pevná na vývoj vůle, pohyblivá na tělo a smysly. Ohnivá poukazují na energii, klad, činy, bojovnost, vodní na trpnost, přizpůsobivost, city, pohodlí, vzdušná na kolísavost, idealismus, nadání, jemnost, zemská na trpělivost, rezervovanost a praktičnost.
Pokud vás toto téma zajímá více, můžete si celý dokument stáhnout     Zpět

Nová dimenze a globální lidský rozměr
V civilizačním okruhu křesťanského kalendáře (Anno Domini), tedy v našem západním světě, pravidelně na člověka doléhá "zvláštní" prožívání časových úseků vnímaných v desítkové soustavě. Každé nové desetiletí přináší nové naděje a obavy, nové staletí je umocňuje (zřejmě s ohledem na běžnou délku lidského života), nové tisíciletí je obvykle činí "chiliastickými". Důležitou úlohu zde má zejména skutečnost, že jen málo z neinkarnačně chápaných generací má vůbec ono vyjímečné "štěstí", že se do přelomu takového období narodí. A dále nemluvě o ještě vzácnější změně astrologické éry.
Stojí-li člověk zaklet do tohoto rámce, nelze se divit, že právě astrologie si je vědoma povinnosti podat pomocnou ruku, pokud se musíme vyrovnat s vědomím nejenom nového staletí a tisíciletí, ale i nové epochy.
Více se však poukazuje na změnu tisíciletí než na změnu astrologické éry, ovšem vzhledem k nástupu Vodnáře, dojde k tomu, že svět se nebude poutat pomalým vytvářením konstantních žebříčků hodnot, jako tomu bylo v éře Ryb, a proto vše je v dnešní době v rychlejším sledu. Poslední desetiletí -jak se blížila éra vzdušného znamení- rostly vědomosti lidstva exponenciálně, až suma zpracovaných informací přestala být dostupná sebevzdělanějšímu jedinci. Člověk se pohybuje na informačních dálnicích (např. síť Internetu), po nichž data těkají s lehkostí vodnářského vzduchu, současné se vzduchem odehrává doprava, která umožňuje obsáhnout celou planetu mnohem rychleji než po rybí vodě. Končící éra zase vzdoruje prostřednictvím svého živlu -nejrůznější nemoci se šíří právě tekutinou, zejména krví -a jejich nositelé ne a ne zmutovat do schopnosti přenosu vzduchem. Naopak, lidstvo znovu objevuje možnosti aromaterapie, zatímco klasické léčby prostřednictvím kapaliny (např. dialýza, obměna krve při leukémii, atd.) jsou spíše prostředky konzervující a stabilizující daný zdravotní stav.
Pokud vás toto téma zajímá více, můžete si celý dokument stáhnout     Zpět