Fomalhaut
Astrologický servis
(pozn.: Fomalhaut -a Piscis Austrinus- Červenavá hvězda v ústech jižní Ryby. Jméno pochází od Fum al Hut. Byla jednou ze čtyř královských hvězd Persie jako strážce jihu, ukazující zimní slunovrat. Silný vliv této stálice charakteru Merkura a Venuše. Pokud je na Ascendentu jde o úkol v tomto životě v povznesení se od hrubě materialistického ke spirituálnímu, zjemnit a oduševnit se.)

  Hlavní     Úvod     Horoskopy     Úvahy     Zvěrokruh     Planety     Aspekty  

Planety podle Dane Rudhyarda

Planetami jsou nazývány všechna důležitá tělesa naší sluneční soustavy (tedy jako planety jsou běžně nazývány i Slunce a Luna).
Slunce : Slunce je dárcem života, vysílačem budující a udržující energie, původcem všeho, co je na zemi, individualizující dynamické životní síly. Metafyzicky je odleskem absolutna, symbolem nejvyšší duchovní kategorie, nesmrtelnosti, božského Slova v lidstvu, astrologicky symbolizuje vyšší Já, pozemský život, jeho teplo, sílu a délku. Je ukazovatelem vývoje člověka a podstaty jeho života. V horoskopu značí touhu po moci, vzestup, mravní charakter, energii utvářenou a kladnou, čest, ušlechtilost, velkomyslnost srdce a citu. Jako centrum naší sluneční soustavy, kolem něhož se otáčejí všechna její tělesa, je Slunce zdrojem světla a životní energie, kterou ostatní planety dál rozvíjejí, na obecné úrovni tedy symbolizuje otcovský princip, neboť planety jsou jeho dětmi. Je zobrazováno jako dospělý muž, manžel, otec a král. Zvěrokruhem projde jednou za rok.
Luna : Luna je dárcem tvarů života, přijímačem sluneční energie a všech kosmických vlivů, kterými ovlivňuje vše na zemi. Působí na tvar věcí, jejich proměnu, ivoluci a evoluci, fyzické síly, zapříčiňuje přeměnu podstaty. Metafyzicky je symbolem nutného zákona hmoty, jejich sil a vůbec všeho trvání v čase, astrologicky symbolizuje proměnu života, naše časné Já a má ráz osudovosti. V horoskopu značí žádosti, vášně, instinkty, city, duševní kvality osobnosti, fyzické zdraví, pasivní složku živého, záporný ženský vliv, proměnu podstatného a k energii se vztahujícího. Luna neboli Měsíc obíhá okolo Země a tak ji chrání před vnějším nebezpečím, kromě toho také odráží sluneční světlo a směřuje ho i na místa, kam by jinak nemohlo dopadnout. Luna bývá zobrazována jako ženská postava, manželka, matka, osoba, která se přimlouvá (oroduje) u otcovského principu za společné nezbedné děti. Zvěrokruhem prolétne jednou za 27,3 dne, což příbuzností s menstruačním cyklem jen podtrhuje její ženské, k mateřství vedoucí funkce.
Merkur : Merkur je zprostředkovatelem života a energie, přijímá vlivy sil a ducha, vlévá je do tvarů bytosti. Metafyzicky je účelností, prostředníkem mezi duchem a hmotou, podstatou a tvarem, astrologicky symbolizuje myšlení, rozum, pohyblivost a živost, on sám nemá vlastní síly, formuje jen síly cizí, a proto je proto nazýván "poslem Bohů". V horoskopu značí intelektuální kvality, zručnost, zdatnost, je symbolem mládí s veškerou krásou a omyly, životní praxe, přizpůsobivosti a ostrovtipu. Je to planeta, která obíhá nejblíže Slunci a z geocentrického hlediska se od něho nevzdaluje víc než 28 stupňů, symbolizuje na obecné úrovni nervový systém a mentální procesy. Bývá zobrazován jako androgyn nebo hermafrodit, dítě, Kašpárek. Je symbolem velmi mladých lidí, bratrů a sester, bratranců a sestřenic, budoucích mladých mužů a mladých žen. Z geocentrického hlediska projde celým zvěrokruhem přibližně za jeden rok, nacházíme ho ve stejném nebo sousedním znamení jako Slunce.
Venuše : Venuše je prazdrojem krásy a lásky, vtiskuje do světa všechny vlastnosti, jimiž bytosti milují a obdivují život. Metafyzicky symbolizuje podstatu a estetický řád, astrologicky symbolizuje veselí, radost, družnost, ženské mládí, se vší jeho krásou a nebezpečím. V horoskopu značí půvab života, estetické zájmy a umění. Je to v pořadí druhá planeta od Slunce a naše nejbližší sousedka, která obíhá uvnitř dráhy Země. V obecné úrovni je magnetickou, přitažlivou silou a principem slasti, který přirozenou cestou vede všechno živé k vývoji. Bývá zobrazována jako mladá, krásná žena, archetyp krásy a lásky, jako milenka, která se v budoucnu může stát manželkou a matkou.
Mars : Mars je mužským, kladným, energickým principem v přírodě, ploditelem pozemských věcí, udržovací silou, jež buduje a vybudované odstraňuje, aby učinila místo bytostem novým. Metafyzicky je příčinou umisťování, astrologicky symbolizuje sílu, bojechtivost, moc, budující a ničící energii. V horoskopu je ukazovatelem touhy po životě, smyslnosti, podnikavosti, odvahy, vůle, činu a vítězství nad překážkami. Je to první planeta vně oběžné dráhy Země a symbolicky má schopnost mobilizovat energii k dosažení Venuší vytoužených cílů. Bývá zobrazován jako mladý muž, sportovec nebo bojovník, milenec, který se může stát manželem a v budoucnu i otcem. Celým zvěrokruhem projde za necelé dva roky, takže v jednom znamení zvěrokruhu setrvá průměrně necelé dva měsíce.
Jupiter : Jupiter je principem plnosti bytí, souhrnem všech sil, jež cílí k dokonalému prožití a ke spojení s vyššími úrovněmi pravé skutečnosti. Metafyzicky je rozumem, astrologicky symbolizuje štěstí, spravedlnost, duchovní, duševní i fyzickou dobrotu. Je ztělesněním radosti ze života, optimismu, ušlechtilosti, oddanosti, humanity a lásky k pravdě. V případě poškození naznačuje ovšem zvrat všech dobrých jupiterských vlastností, lidé pod vládou Jupitera však nemůžou být nikdy špatní
Saturn : Saturn je principem prohloubení bytí, souhrnem sil, které zkouškami a osudem nás ženou k vyššímu vývoji. Metafyzicky je totožností, astrologicky symbolizuje plíživé zlo, hloubku myšlenek, zvýšenou duchovní činnost, obrácení se do sebe, touhu po samotě, rozvahu, sobectví, konservatismus, dogmatičnost, melancholii, krutost, lenost, nevděk, lest. Všeobecně naznačuje zkoušky osudu a překážky životních funkcí. Jde o nejvzdálenější planetu naší sluneční soustavy viditelnou pouhým okem. Na rozdíl od jupiterské expanze, symbolizuje Saturn kontrakci, zákony času a prostoru, formování a bezpečí, představuje autoritu, disciplínu, hledání bezpečí, formu, strukturu, hranice a pořádek, ovládá čas a tedy i stáří, nemoc a smrt, nebo smutek, jeho zákony se projevují často nepříznivými a drsnými rysy. Je zpodobňován jako stařec, nejvyšší autorita, který uchovává tradice, zákonodárce a ochránce zákona. Celým zvěrokruhem projde za skoro třicet let a v jednom znamení setrvá přibližně dva a půl roku.
Uran : Uran je principem revoluce, převratu a změny k novému. Metafyzicky je prostorem, astrologicky symbolizuje vůli, výbušnou energii, vše náhlé a neočekávané, je úplně jedno jestli v síle tvůrčí nebo ničící, jde o výstřednost, odpor k tomu co bylo a je, touhu po nových drahách. Mysticky je považován za vyšší oktávu Merkuru, Uran se jinak také zaměřuje na zvraty, které zpochybňují hodnotu a význam všech mocných obrazů společensko-kulturní tradice.
Neptun : Neptun je principem hmotných i duchovních vášní, tajemných nadsmyslných vlivů. Metafyzicky je časem, astrologicky symbolizuje vyšší duševní život, sklon k trancendentnu, podvědomí, intuici, fantazii a zduchovnění. Je považován za vyšší oktávu Venuše. Neptun je druhá moderní planeta, objevená v roce 1846, je druhým stupněm transformace, symbolem kolektivních sil, které stírají hranice mezi entitami a jde o universální zákony, také o extáze, mysticismus a jiné změněné stavy vědomí, i ty které jsou způsobeny alkoholem a drogami a které přinášejí zkušenost splynutí s okolím nebo vesmírem. Je zobrazován jako básník, mystik, okultista, romantik a vizionář. Celým zvěrokruhem projde za 164 let, takže je možné prožít pouze polovinu jeho cyklu, v jednom znamení zůstává 14 let.
Pluto : Pluto je principem geniality, hodnocení podvědomých sil a regenerace. Totéž hodnocení má i metafyzicky, astrologicky symbolizuje intuici, touhu po moci, krize, převraty, smyslnost, násilí, skryté neprobádané síly, působící velice pozvolna, je považován za vyšší oktávu Marsu, působící více duševní než fyzickou silou. Jde o poslední, roku 1930 objevenou planetu. Poslední výzkumy prokázaly, že se svým měsícem Cháronem tvoří dvojplanetu, má pozoruhodně výstřední dráhu, které protíná dráhu Neptunovu /toto je aktuální situace/, k jeho dalším symbolům patří skryté procesy, které se s nečekanou a netušenou silou provalí na povrch, značí schopnost transformace, regenerace, symbolické znovuzrození z popela minulosti. V jeho transformační povaze je přidat na extremismu a fanatismu každé krizi a vůbec každé "konverzi", jeho sklonem je aby každou přeměnu učinil trvalou a nezvratnou, aby zničil všechny bezpečné ústupové cesty, atomizuje vše, co má pevnou podstatu, rozkládá každý koncept nebo citovou zkušenost na nejzákladnější prvky. Celým zvěrokruhem Pluto projde jednou za 245 let. Jeho rychlost je díky výstředné dráze nestejná a tak zatímco generace narozená kolem roku 1850 prožila pouze jednu čtvrtinu jeho dráhy, Ty jako součást generace narozené o cca 110 let později, máš teoretickou možnost dožít se poloviny jeho cyklu.     Zpět