Fomalhaut
Astrologický servis
(pozn.: Fomalhaut -a Piscis Austrinus- Červenavá hvězda v ústech jižní Ryby. Jméno pochází od Fum al Hut. Byla jednou ze čtyř královských hvězd Persie jako strážce jihu, ukazující zimní slunovrat. Silný vliv této stálice charakteru Merkura a Venuše. Pokud je na Ascendentu jde o úkol v tomto životě v povznesení se od hrubě materialistického ke spirituálnímu, zjemnit a oduševnit se.)

  Hlavní     Úvod     Horoskopy     Úvahy     Zvěrokruh     Planety     Aspekty  

Dane Rudhyard - posouzení planet na čtyřech úrovních interpretace
Základem nativity je zvěrokruh, jež představuje dvanáct základních charakteristických způsobů, jimiž se potenciál aktivity a vědomí vrozený lidské bytosti, žijící ve společnosti, uskutečňuje, anebo se co nejpravděpodobněji uskuteční. Prováděcí síla pro toto sídlí v planetách, každá planeta se vztahuje k určité funkci lidské přirozenosti a každá funkční aktivita lidské bytosti může být dána do souvislosti s jednou s deseti planet.

Slunce
biologická úroveň:
představa otce ve smyslu jeho podílu na zrodu fyzického organismu, životní síla jako jednotná moc
osobní:
symbolizuje přání stát se významnou a mocnou jednotkou dané pospolitosti (státu), vůli dosáhnout všeho, co je s ohledem na životní okolnosti a kulturu možné
společensko-kulturní:
tato solární vůle je natolik ovlivněna obrazy a ideály, jež daná kultura vytvořila

Luna
biologická úroveň:
rozdělení moci od sluníčka všude kde ji organismus potřebuje
osobní:
matka-funkce která spočívá v přizpůsobování se potřebám každodenního života, jež pečuje o tělesné potřeby, vyvíjející se nervovou soustavu a myšlení, dále je prostředníkem mezi otcovskou autoritou (čili požadavky společnosti) a biologickými instinkty a přáními dítěte, jehož organismus se pokouší rozvíjet své schopnosti bez ohledu na to, s čím se ve svém bezprostředním a společenském prostředí setká funkce ega (platí i pro Saturn)- na společensko-kulturní úrovni vykonává dvě základní funkce. První je zajistit v tom matoucím, cizím a někdy i zjevně nepřátelském světě, kde každý jedinec žije, jistý druh bezpečnosti; to je saturnský aspekt ega. Druhou a příbuznou funkcí je rozvoj mechanismů adaptace, které zvyšují pohodlí a vytvářejí pocit blahobytu a štěstí.

Merkur
Stojí nejblíže Slunci takže na biologické úrovni se vztahuje k nejzákladnějšímu působení životní sluneční energie - to je schopnost organické spojující síly prosadit se pomocí toku elektrické nervové energie
Společensko-kulturní úroveň:
Vztahuje se k duševním procesům, které jsou buzeny a do určité míry kontrolovány jupiterskými organizačními a administrativními procesy, dávajícími podobu, cíl a směr funkčním úkonům úkonům členů společnosti (někdy i dysfunkčním a kriminálním). Dále Saturnská mysl také ovlivňuje Merkurskou mysl°nutí ji aby dodržovala přesné, "logické" a formalistické postupy-popřípadě je chytře obcházela.

Venuše
(stejně jako Mars souvisí především s tím co chápeme jako osobní nebo emocionální život)
biologická:
přikládá všemu, s čím jsme konfrontováni nebo co se děje uvnitř nás, pozitivní nebo negativní hodnotu-je to pro nás dobré nebo špatné, krásné či ošklivé, má to pro nás příjemné nebo bolestné následky
osobní:
souvisí se smyslem pro hodnotu

Mars
na základě řečeného u Venuše (na základě Venušina hodnocení) mobilizuje biologickou, psychicko-emocionální a dokonce i duševní energii a uvolňuje ji buď k tomu, abychom s její pomocí čelili nové situaci, anebo se jí vyhnuli. Způsob jakým se taková mobilizace uskutečňuje, je dám nejen biologickým temperamentem organismu, nýbrž i charakterem ega-neboli bezpečnostním faktorem (Saturn) a schopností přizpůsobit se každodenní změně (Luna)

Jupiter
Společensko-kulturní úroveň vykonává mimořádně důležitou roli, protože je představitelem "společenské aktivity", má-li tato aktivita být opravdu společenská, musí vycházet z vědomí, že ve spolupráci je síla a že pouze prostřednictvím spolupráce s ostatními, s komunikací a se společným sdílením pocitů a ideálů může lidská osobnost uskutečnit to, co v ní je potenciálně obsaženo. Jupiter je tak zastáncem družného přátelství a všeho co vyžaduje spolupráci na organizované úrovni a za předpokladu pevně ustaveného společensko-kulturního systému - kulturního celku. Existence a uchování tohoto kulturního celku však závisí také na Venuši, protože jejím posláním je také vytvářet velké obrazy, mýty a osobní příklady, které jsou duší, magnetickou silou a spojujícím psychismem kultury. Na společensko kulturní úrovni jsou tak Jupiter a Venuše považovány za nejprospěšnější planety, protože jsou zodpovědné za všechno, co pokládáme za nejhodnotnější a nejdůležitější na té úrovni, na které působí většina lidí.
Společenská funkce by však přišla o trvalý charakter a mohla by se změnit v šílené orgie rozpínavosti, kdyby nebyla vyvažována Saturnem, jeho smyslem pro řád a formu. Je to hnací síla bezpečnosti.

Saturn
osobní:
představa otce jakožto dominantní postava domácnosti. Hnací síla osobní bezpečnosti může existovat jen tam, kde rozvoj meziosobních, společenských nebo ekonomických vztahů kontrolují trvalé formy řádů a organizační struktury (společnost potřebuje zákony a nebo alespoň určitý typ policejní síly, nebo kolektivně akceptované autority, stejně jako se člověk neobejde bez kostry, rostliny bez celulózy a buňky bez stěn). Protože v lidech dřímá odstředivý instinkt pro sebeprosazení a často i hluboký a netrpělivý pocit, že k rozvoji patří změna (typický lidský rys, jejž nalezneme v symbolu Uranu), je saturnské funkci přikládán pochmurný a svazující ráz. Venuše také svazuje, ale její vazba se týká hodnot a zjevně subjektivních psychologických obrazů, které se zdají být jednoduše měněné, třebaže je to většinou pouhá iluze. Saturnská vazba má velmi konkrétní, nepoddajný a často hrubý charakter, je tedy pokládána za planetu nepříznivou, i když bez její schopnosti vytvářet stálé a uhájitelné hranice by nemohla vzniknout osobnost a - přinejmenším na této Zemi - žádné uvědomění si vlastní identity a vlastní svébytnosti, tzn. střed může být tam kde je obvod. Problémy vznikají tehdy, když si organismus na biologické úrovni a jedinec na společensko-kulturní úrovni ocitne v prostředí, které je nepřátelské a nebezpečné, že většinu životních aspektů ovládne pud bezpečnosti (ve vnitřní situaci, tj. nemocí zachvácené tělo nebo zesláblý jedinec mučený vnitřními konflikty) a vyžádá si vládu sebekázně.
společensko-kulturní:
obecně symbolizuje všechny formy společensko-kulturních omezení, tabu, společensko-politických či etických pravidel a ego

Uran, Neptun a Pluto se na společensko-kulturní úrovni projevují nepřímým a jenom kolektivním způsobem; projevují se tedy pouze ve změnách, odehrávající se ve společnosti či kultuře jako celku (změna životního stylu, módy, vzdělání, politické nebo ekonomické struktury dané země). Pro většinu lidí žijících v relativně normálních a stabilních údobích kulturního a politického vývoje, přinášejí takové změny jen velmi málo osobních problémů, protože lidé jsou schopni se jim pohotově přizpůsobit. Protože však proces individualizace vstoupil do stadia, kdy se stal veřejnou záležitostí a protože dosažení stavu vědomé, svobodné a nezávislé individuality je prezentováno jako ideální cíl lidského vývoje, hrají svojí klíčovou roli tyto planety i na společensko-kulturní úrovni astrologické interpretace.
Jedincům kterým se nepodařilo přizpůsobit nějaké základní transformaci, kterou prošlo jejich biologické prostředí, nebo která poznamenala zděděný způsob života, jejž přijímali zcela bez pochyb jako jediný a jedině dobrý a platný způsob vlastní existence, pro ně se Uran zaměřuje na zvraty, které zpochybňují hodnotu a význam mocných obrazů společensko-kulturní tradice, Neptun nahlodává hluboko skryté předsudky, vysává sílu všemu, co saturnský pud k bezpečnosti vybudoval a co jupiterské ideály vynášely jako vytoužené činy, Pluto pak přidává na extremismu a fanatismu každé krizi nebo náboženské, politické či umělecké konverzi, má sklon k tomu aby učinil transformaci nezvratnou a zničil všechny bezpečné ústupové cesty, atomizuje vše co má pevnou podstatu, rozkládá každý koncept nebo citovou zkušenost na nejzákladnější prvky a tento redukční proces může mysl přivést do stavu, v němž se jí vše jeví jako absurdní či absolutně falešné - je to svět chaosu, z něhož může vzniknout nový svět. Tento svět však nemusí být skutečně nový, může být vybudován ze strachu z neznámého, Neptunské krize mohou vést k psychologickému "návratu k Matce" - k hluboce nevědomému splynutí s kolektivním psychismem obnoveného poddanství nějakému starému nebo exotickému, ale tradičnímu způsobu života. Plutonské krize zase často ústí do totalitářství a gangsterismu - do obnovené závislosti na obrazu Otce nebo na nelítostné autoritě ryze osobního nebo ideologického rázu.Zpět