Fomalhaut
Astrologický servis
(pozn.: Fomalhaut -a Piscis Austrinus- Červenavá hvězda v ústech jižní Ryby. Jméno pochází od Fum al Hut. Byla jednou ze čtyř královských hvězd Persie jako strážce jihu, ukazující zimní slunovrat. Silný vliv této stálice charakteru Merkura a Venuše. Pokud je na Ascendentu jde o úkol v tomto životě v povznesení se od hrubě materialistického ke spirituálnímu, zjemnit a oduševnit se.)

  Hlavní     Úvod     Horoskopy     Úvahy     Zvěrokruh     Planety     Aspekty  

Aspekty - jde o úhlové vzdálenosti mezi prvky horoskopu.
konjunkce na - konjunkce znamená úhlovou vzdálenost prvků 360° nebo 0°, okamžik kdy dva nebo více prvků se nacházejí ve stejném místě ekliptiky. Je charakterizována jednotkou, jde tedy o počáteční jednotu, věčný pramen energie a života, Bůh a náboženství, Nejvyšší subjekt reintegračních systémů, je symbolizována bodem.
trigon - trigon je úhlová vzdálenost 120°, jde o harmonický aspekt, který spojuje prvky bez vynaložení větší námahy, na zcela přirozených základech. Charakterizován trojkou, Božskou trojicí náboženských systémů, dialektickou triádou, která následuje po tezi a antitezi, tedy dosažení určité rovnováhy, v horoskopu pak jde o tři mody živlů - triplicitu, nebo tři druhy astrologických domů, z nichž se skládá jeden kvadrant.
kvadratura - kvadratura je úhlová vzdálenost 90° a jde o silně disharmonický aspekt, který působí zhoubně na fyzické pláni, přináší krize a těžkosti, boje ale i motivaci. Je charakterizována čtyřkou, symbolem hmotného světa, která se projevuje čtyřmi živly, čtyřmi prakvalitami: teplem, chladem, suchem, vlhkem, čtyřmi ročními dobami, čtyřmi světovými stranami.
opozice na - je úhlová vzdálenost mezi prvky 180 °, okamžik kdy jsou si planety nejvíce vzdáleny, je tradičně považována za silně disharmonický aspekt, protože působí tenzi, napětí, konflikt, který nezvládnut končí rozpadem. Je charakterizován dvojkou, symbolem duality, pádem ducha do hmoty, lze si ji představit jako linii, která vše rozděluje do protikladů: muž-žena, klad-zápor, aktivní-pasivní, světlo-tma, nahoře-dole, vnitřní-vnější, duch-hmota, atd.
sextil - sextil je úhlová vzdálenost prvků 60°, jde o harmonický aspekt, který sice není silný, ale bývá velice plodný. Charakterizován šestkou, principem harmonie a produktivity. Hexagram, Davidova nebo Šalamounova hvězda je symbolem spojení makrokosmu a mikrokosmu, světa nebeského se světem pozemským, ke čtyřem světovým stranám přidává ještě dva směry: nahoře a dole, v horoskopech se nachází jako produktivní spojení aktivního a pasivního, kladného a záporného znamení na podkladě prakvality sucha nebo vlhka.
kvintil - úhlová vzdálenost 72' a jeho násobek
bikvintil - vzdálenost prvků 144'. Je považován za slabý aspekt a bývá spojován s uměleckým nadáním, s brilantní technikou a individualitou. Je charakterizován pětkou, archetypem humanity a technologie, projevuje se jako pět smyslů, pět údů lidského těla, ruce, nohy a hlava. Jeho symbolem je pentagram, pěticípá hvězda, která, nakreslená hrotem nahoru, představuje člověka, tedy ducha ovládajícího hmotu. Pokud je nakreslena hrotem dolů, jako muří noha, pak symbolizuje ďábla, démona, ducha ovládaného hmotou. Jde tedy o talent nebo o techniku využitou a nebo zneužitou.
septil - úhlová vzdálenost 51' a jeho násobky
biseptil a triseptil (102' a 154') - jsou považovány za slabé aspekty, jako znamení osudu. Septilová řada je charakterizována sedmičkou, posvátným číslem všech esoterních systémů, číslem Božského plánu, kosmického evolučního procesu, symbolem viditelného vesmíru sedmi klasických planet, na něž je vázána symbolika sedmi dnů v týdnu, sedmi kovů a sedmi sloupů Moudrosti. Spojuje všední život šesti všedních dnů s potřebou transcendentna, sedmého dne, zasvěceného a vyhraženému Bohu, Starému Dnu kabalistů.
polokvadratura - úhlová vzdálenost 45' a její násobek
seskvikvadrát - 135' je považován za slabý disharmonický aspekt, podobný poněkud kvadratuře. Jsou charakterizovány osmičkou, symbolem spravedlnosti, dynamické aktivity a vůle. Známe osm hlavních fází Luny, osm směrů větrné růžice.
novil - úhel 40' a jeho násobky
binovil - 80' a kvartinovil 160'. Devítka, která stojí v pozadí těchto aspektů, je symbolem konečného stadia desetidílné realizace archetypu. Důležité číslo je i čtyřicet, číslo klíčení a přerodu. Čtyřicet dnů a nocí trvala příprava na zasvěcení, čtyřicet dnů trávil Ježíš na poušti, čtyřicet let putovali Židé pouští, než vstoupili do země zaslíbené a čtyřicet dnů pršelo při potopě světa, popsané knihou Genesis.
decil - úhel 36' a jeho násobek
tredecil - 108' (nazývaný také podle novátora, který do astrologie zavedl drobné aspekty: KEPLER), je slabý příznivý aspekt, charakterizován číslem deset, číslem úplnosti a universality, nového tvůrčího impulsu.
polosextil - 30' a jeho pětinásobek
kvinkunx - 150', jsou charakterizovány dvanáctkou, základním a oblíbeným číslem všech esoterních systémů, číslem milosti a dokonalosti, které se projevuje jak ve dvanácti kmenech izraelských, dvanácti apoštolech, dvanácti branách nebeského nového Jeruzaléma, jež hlídá dvanáct andělů a který je postaven na dvanácti základních kamenech. U polosextilu jde o základní stavební jednotku astrologie, kvinkunx leží mezi trigonem a opozicí, je tedy posledním možným pokusem přehodnotit vlastní postoje k určitému tématu a to jak z vlastního rozhodnutí, tak i vnější nutností.Zpět